پس از تحقق این ادراک توسط مازه، مراحل همکاری به شرح زیر خواهد بود:

فاز یکم

شناخت مقدماتی و بررسی امکان پذیر بودن همکاری

فاز دوم

انعقاد قرارداد

فاز سوم

شناخت عمیق و گسترده ی فضای کسب وکار مشتری

فاز چهارم

تعیین عارضه ها

فاز پنجم

ارائه ی پیشنهاد پروژه های بهبود

فاز ششم

مربیگری و آموزش مدیران و کارکنان سازمان جهت تحقق اهداف

فاز هفتم

ارزیابی و بازنگری اقدامات

مشاوره ی کسب وکار

مربی گری

 

اغلب کسب وکارها در یکی از مراحل سه گانه ی زیر قرار دارند:

یا می خواهند باقی بمانند (ماندگاری)
یا تمایل دارند بزرگ شوند (رشد و توسعه)
یا می خواهند ثروتمند شوند (سودآوری)

مازه زمانی افتخار همکاری با مجموعه‌ای را خواهد داشت، که به یقین بداند، صاحبان و مدیران ارشد آن کسب‌وکار، عزمشان جزم است و به جد، خواهان تغییرات سازنده در فضای کاری خویش هستند؛ در غیر اینصورت، با احترام، همکاری با آن مجموعه را نخواهد پذیرفت. دلیل مشخص آن، برآمده از سال‌ها تجربه در همکاری با شرکت‌های بزرگ و کوچک است. هرگونه تغییری؛ از نگرش، خواست و حمایت مدیریت ارشد سازمان نشات میگیرد و اگر این مهم در ذهن، باور و انگیزه‌ی هدایت کنندگان مجموعه نباشد، کاری پیش نخواهد رفت.

3