کوچینگ

یا مربیگری، فرآیندی است که از طریق آن کوچ به مراجع خود کمک می کند از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، اهداف و دوست داشتنی‌هایش برسد. گهگاه کوچ را با درمانگر، مشاور و منتور یکی می‌بینند؛ در حالیکه تفاوتهای فراوانی با یکدیگر دارند.

کوچ فردی است که… 

ترکیبی از مهارت‌های کسب‌وکار، روانشناسی، فلسفه، مدیریت، ورزش و معنویت را کنار هم دارد

فرآیند کوچینگ:

شناخت وضع موجود

تعیین وضع مطلوب و اهداف از طریق مراجع

تعیین درست ارزش ها

ایده پردازی و به چالش کشیدن ایده های مراجع

تدوین نقشه راه به همراه مراجع

جهت دهی به نگرش ها و فعالیت ها

حمایت از مراجع برای اخذ تصمیمات مهم

تشویق، تحریک و همراهی مراجع تا سر منزل مقصود

انواع کوچینگ

تمرکز مازه بر پنج کوچینگ پایانی است.

Life .

Sport .

Bussiness .

Managers .

Organization .

HR .

Executives .